- HopeforkidsNepal

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O nás
Vyznanie viery
O. z. Nádej pre deti Nepálu bolo založené na týchto stanoviskách kresťanskej viery, z ktorých vychádza aj pri svojej službe a pôsobení:

-       veríme v Bibliu ako inšpirované,  jediné, neomylné, autoritatívne a spoľahlivé Božie slovo (1. Tesaloničanom 2:13; 2. Timoteovi 3:15-17);

-       veríme, že je jediný Boh, večne a naveky existujúci v troch osobách: Otec, Syn a Duch Svätý (Matúš 28:19; Ján 10:30; Efezanom 4:4-6);

-       veríme v Božstvo nášho Pána Ježiša Krista, v Jeho nepoškvrnené narodenie z Márie Panny, v Jeho bezhriešny život, v zázraky, ktoré vykonal, v zmierenie v Jeho smrti skrze preliatie Jeho krvi, v Jeho telesné vzkriesenie a nanebovstúpenie, kde sedí po pravici Boha Otca a v Jeho osobný druhý príchod v moci a sile (Matúš 1:23; Ján 1:1-4 a 1:29; Skutky 1:11 a 2:22-24; Rimanom 8:34; 1. Korinťanom 15:3-4; 2. Korinťanom 5:21; Filipanom 2:5-11; Židom 1:1-4 a 4:15);
-       veríme, že všetci ľudia sú stratení a budú čeliť Božiemu súdu, že Ježiš Kristus je jediná cesta a možnosť záchrany, spasenia a že pre spásu strateného a hriešneho človeka je potrebné pokánie z hriechu a viera v Ježiša Krista, ktorej výsledkom je obnovenie skrze Svätého Ducha (Lukáš 24:46-47; Ján 14:6; Skutky 4:12; Rimanom 3:23; 2. Korinťanom 5:10-11; Efezanom 1:7 a 2:8-9; Títovi 3:4-7);
-       veríme v službu Ducha Svätého prítomnú v súčasnosti, ktorý prebýva vo veriacich a umožňuje im žiť zbožný život (Ján 3:5-8; Skutky 1:8 a 4:31; Rimanom 8:9; 1. Korinťanom 2:14; Galaťanom 5:16-18; Efezanom 6:12; Kolosanom 2:10);

-       veríme vo vzkriesenie spasených aj nespasených; spasení budú vzkriesení do večného života a nespasení budú vzkriesení pre večné zatratenie a trest za ich hriechy (1. Korinťanom 15:51-57; Zjavenie 20:11-15);

-       veríme v duchovnú jednotu veriacich v Ježišovi Kristovi a že všetci, čo sa obrátili a učinili pokánie, a veria v Ježiša Krista ako spasiteľa, sú členovia Jeho tela, Cirkvi (1. Korinťanom 12:12 a 27; Efezanom 1:22-23);

-       veríme, že služba zvestovania evanjelia a robenia učeníkmi je zodpovednosť všetkých veriacich a nasledovníkov Ježiša Krista (Matúš 28:18-20; Skutky 1:8; Rimanom 10:9-15; 1. Petra 3:15);

-       veríme v Boží plán, aby ľudská sexualita bola vyjadrená len v kontexte manželstva, tak ako Boh stvoril muža a ženu, ako unikátne biologické stvorenia, a aby naplnili jeden druhého. Boh ustanovil monogamné manželstvo muža a ženy ako základ pre rodinu, a ako základnú jednotku ľudskej spoločnosti. Pre tento dôvod veríme, že manželstvo je exkluzívna jednota jedného genetického muža a jednej genetickej ženy, podľa narodenia (Genesis 2:24; Matúš 19:5-6; Marek 10:6-9; Rimanom 1:26-27, 1. Korinťanom 6:9);

-       veríme, že sa musíme venovať samostatne modlitbe a službe nášmu Pánovi, musíme sa oddať Jeho autorite nad našimi životmi a veríme v službu evanjelia (Matúš 9:35-38, 22:37-39 a 28:181-20; Skutky 1:8; Rimanom 10:9-15 a 12:20-21; Galaťanom 6:10, Kolosanom 2:6-10; 1. Petrova 3:15);

-       veríme, že ľudský život je posvätný od počatia až do jeho prirodzeného konca, a že musíme mať záujem o potreby našich blížnych (Žalm 139:13; Izaiáš 49:1; Jeremiáš 1:5; Matúš 22:37-39; Rimanom 121:20-21; Galaťanom 6:10).
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky